Επιτηρητής Λειτουργιάς Αντλιοστασίου Pump Guard

Το Pump Guard προστατεύει τα συστήματα αντλιών από δυσλειτουργίες που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ή καταστροφή του εξοπλισμού. Το Pump Guard παρακολουθεί συνεχώς τη λειτουργία του αντλητικού συστήματος. Εάν παρουσιαστεί δυσλειτουργία στο σύστημα, το Pump Guard απενεργοποιεί την αντλία και ενεργοποιεί έναν συναγερμό (σειρήνα, φως συναγερμού κλπ) ή ένα σήμα στο BMS (Building Management System). Προκειμένου να επανεκκινήσει το αντλητικό σύστημα πρέπει χειροκίνητα να απενεργοποιηθεί η κατάσταση συναγερμού. Το Pump Guard είναι ένα συνολικό σύστημα προστασίας για τις αντλίες, το μηχανολογικό εξοπλισμό (σωλήνες, φίλτρα, κλπ) και το μηχανοστάσιο σας.

Το σύστημα Pump Guard:

  • Προστατεύει την αντλία από σπηλαίωση λόγω λανθασμένου σχεδιασμού της υδραυλικής εγκατάστασης ή περιστασιακού λάθους του χειριστή.
  • Προστατεύει τον στυπιοθλίπτη από μηχανική φθορά λόγω λανθασμένων συνθηκών λειτουργίας.
  • Προστατεύει από την ξηρά λειτουργία με δίκτυο αισθητήρων 3.
  • Προστατεύει το μηχανοστάσιο από τις πλημμύρες με αισθητήρα διαρροής.
  • Προστατεύει από την αύξηση της θερμοκρασίας στην αντλία σε περίπτωση περιορισμού της ροής εξόδου ή στην περίπτωση μηδενικής ροής.
  • Προστασία των σωληνώσεων των φίλτρων και λοιπού εξοπλισμού από υπερπίεση σε περίπτωση κλεισίματος μιας βάνας στην κατάθλιψη της αντλίας.
  • Όλες οι παραπάνω πληροφορίες αποστέλλονται στο BMS (Building Management System).
  • Η συσκευή συνοδεύεται από πιστοποιητικά CE και ISO 9001.
Pump guard control panel για έλεγχο της λειτουργίας του αντλιοστασίου.
Διάταξη επίδειξης λειτουργίας Pump guard.
Ενδεικτικό σχέδιο εγκατάστασης Pump guard.